Logopedia

Terapia logopedyczna zajmuje się:

 • usuwaniem  zaburzeń mowy,
 • uczeniem mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy,
 • doskonaleniem  odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

Mowa bowiem stanowi podstawę rozwoju osobowości dziecka i prawidłowego przebiegu procesów poznawczych (myślowych).

Zajęciami logopedycznymi objęci są uczniowie ze Szkoły Zawodowej Specjalnej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Liceum wymagający opieki i terapii logopedycznej. Nabór uczniów na zajęcia dokonuje się w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, rozmowy z wychowawcami klas oraz diagnozę mowy przeprowadzoną na początku roku szkolnego .
Terapia indywidualna w szkole jest różna w zależności od stopnia niepełnosprawności i występującej dysfunkcji mowy. Proces terapeutyczny dziecka dojrzałego  o obniżonym intelekcie nie  jest procesem zakończonym i  określonym  czasem np. gdy dziecko 6-letnie nie wymawia poprawnie wszystkich głosek to nie da się nic zrobić – to błędne myślenie. Kształtowanie mowy, nabywanie poprawności językowej u dziecka niepełnosprawnego trwa niejednokrotnie przez całe życie.
Praca nad komunikacją językową z uczniem niepełnosprawnym w stopniu głębszym to m. in.:

 • Korekta dysfunkcji połykania
 • Doskonalenie funkcji oddychania
 • Kształtowanie słuchu fonemowego
 • Stymulowanie rozwoju mowy
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Usprawnienie orientacji przestrzennej i w schemacie własnego ciała
 • Usprawnienie małej i dużej motoryki

Wszystkie wady wymowy, nawet o tzw. niewielkim stopniu nasilenia, mogą zaważyć na karierze szkolnej dziecka. Zwłaszcza substytucja, elizja, jak i ubezdźwięcznienie głosek mają wpływ nie tylko na jakość komunikacji słownej, ale co istotniejsze leżą u podstaw problemów w poprawnym nabywaniu umiejętności czytania i pisania.
W czasie realizacji programu terapii logopedycznej nacisk kładzie się na stymulację następujących sfer:

 • słuchu: fizjologicznego, fonetycznego i fonologicznego;
 • aparatu oddechowego;
 • czynności fizjologicznych, związanych z żuciem i połykaniem;
 • aparatu artykulacyjnego;
 • aparatu fonacyjnego;
 • umiejętnościach leksykalnych (słownictwo) i gramatycznych (reguły gramatyczne);
 • opanowywanie poprawności wymawianiowej.

Rodzice często nie uświadamiają sobie potrzeby terapii logopedycznej, uznają ten stan za normę. Logopeda po przebadaniu ucznia dostosowuje terapię do jego indywidualnych potrzeb. Aby w mowie potocznej pojawiły się zmiany będące efektem terapii, trzeba wielokrotnych, systematycznych i wieloletnich powtórzeń. W przypadku dzieci kontynuujących terapię odnotowano zmiany zaistniałe w wyniku oddziaływań logopedycznych.